ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
(1066201)

Teacher: วัยวุฒ อินทวงศ์
Teacher: เหม ทองชัย


ศึกษา  วิเคราะห์หลักการ  ทฤษฎีและกระบวนการการจัดระบบงานและการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารรายวิชา  เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน  เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ    ศึกษาการบริหารงานหลักสูตรและการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การประเมินการสอน  การประกันคุณภาพการศึกษา  ศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  เน้นการระดมทรัพยากรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน