ประเภทของรายวิชา:


ธุรกิจระหว่างประเทศ
Teacher: ศณัทชา ธีระชุนห์

[เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน]  
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ