ประเภทของรายวิชา:


การบัญชีต้นทุน 2
Teacher: มัลลิกา คงแก้ว
ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการผลิต การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุนและกำไร ภายใต้สถานะการณ์ต่าง ๆ การปันส่วนต้นทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะยาวภายใต้สภาวะการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอำนาจ การวัดผลการดำเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่ ได้แก่ Just in Time (JIT), Activity Base Cost (ABC Cost) งบประมาณสมบูรณ์แบบ