คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
ค้นหารายวิชา   
 

point ข่าวและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ e-learning

แหล่งข้อมูล Race จัดอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การพัฒนาบทเรียน Online
แหล่งข้อมูล Race จัดอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Courseware Design)

point กระดานสนทนา

กระดานเสวนา สอบถาม-แจ้งปัญหาการใช้ระบบ
 
point คำแนะนำและข้อเสนอแนะ
แหล่งข้อมูล การเพิ่มนักศึกษา เข้าสู่หลักสูตร e-Learning (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
แหล่งข้อมูล การค้นหารายวิชา
แหล่งข้อมูล การใส่ไฟล์ Flash ในเนื้อหารายวิชา
แหล่งข้อมูล ทำไมเปิดอ่านไฟล์ หรือ Download ไฟล์ ผ่าน Explorer ไม่ได้
 
point ดาวน์โหลดคู่มือ
แหล่งข้อมูล คู่มือการใช้ระบบ (สำหรับอาจารย์)

 Animation Flash
 เทคนิคการนำเสนอสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ


หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

หมู่วิชาสัตวรักษ์1
หมวดวิชาครุศาสตร์1

หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา3

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา1

1031301 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา1

1033102 นวัตกรรมการศึกษา1

1034903 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา1

หมู่วิชาการบริหารการศึกษา3

หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

วิชาชีพในสังคมไทย4

1012101 การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย1

หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา1

1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1

หมู่วิชาคอมพิวเตอร์2

4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์1

4123504 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ1

4124604 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์1

หมู่วิชาสถิติประยุกต์2

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา2

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
หมวดวิชาสังคมศาสตร์

หมู่วิชารัฐศาสตร์1
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม62

หมู่วิชาอุตสาหกรรม2

หมู่วิชาเซรามิกส์3

หมู่วิชาเครื่องกล1

หมู่วิชาเทคนิคการผลิต1

หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์1

หมู่วิชาอุตสาหการ1

5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น1

5513101 วัสดุศาสตร์1

หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม4

5653306 วิศวกรรมซอฟท์แวร์1

5653609 ความมั่นคงของระบบ1

5653612 การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย14
หมวดการอบรมคอมพิวเตอร์8

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2

5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม1
หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์1

หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ2

1631102 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า1

1633101 การจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ1

1633103 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ1

1633106 การเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารนิเทศ1

1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้1

1634102 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ1

หมู่วิชาภาษาอังกฤษ3

1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 31

1554602 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 21

1551110 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป1

1551105 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่11

1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 11

1550104 ภาษาอังกฤษ 13

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11

หมู่วิชาภาษาไทย1

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น2

1500104 ความจริงของชีวิต1
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

หมู่วิชาการบัญชี6

3521103 หลักการบัญชี1

3522105 การบัญชีต้นทุน 21

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ2

หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป2

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 11

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 11

หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ

3563109 การจัดการคุณภาพ1

3561101 องค์การและการจัดการ2

3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม1

3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ1

3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์1

3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ1

3562307 การบริหารการผลิต2

3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์1

3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก1

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์1

หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร1

3531101 การเงินธุรกิจ1

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ1

หมู่วิชาการตลาด

3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค1

3542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา1

3541101 หลักการตลาด2

3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค1

3542302 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย1

3542402 การสื่อสารทางการตลาด1

3543101 การบริหารการตลาด3

3543103 กลยุทธ์การตลาด1

3543104 การตลาดบริการ1

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ1

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

3503201 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์1

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ1

3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ1
Exit Examination3
หมวดวิชานิเทศศาสตร์

หมู่วิชาการโฆษณา1

3052102 หลักการสื่อสารการตลาด1

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์

3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์1

หมู่วิชาการสื่อสาร

3011101 หลักนิเทศศาสตร์1
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 2 มิติ1

หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิติ1

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต1

หมู่วิชาดุริยางคศิลป์

2062303 การประพันธ์ 11
EDUC104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้1
2533302 การวางแผนพัฒนาชุมชน1
5061103 การวิเคราะห์น้ำและคุณภาพน้ำ1
หลักสูตรพิเศษ2