วิชาภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
โดย อ. วีลายา มะห์มูดีย์

(อยู่ในระหว่างปรับปุรง)

วิชาภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
โดย อ. อุไรวรรณ หนูทองแก้ว

(อยู่ในระหว่างปรับปุรง)

> เข้าสู่ระบบ NSTRU e-learning
> e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช